بسم الله لرحمن الرحیم

انسان ها از اول وقتی متاعی بدست می آورند ، شیاطین به آنها حمله می کنند و حقیقت این است که شیاطین و جن را همان ها ساختند که خدا را در قالب بت به مردم عرضه کرده اند . و قبلا از سنگ و چوب بود و الان یک عده افکار ذهن است .

اگر انسان وقتی متاعی بدست می آورد ؛ حرکت میلی متری او در اثر هجوم شیاطین است ؛ پس چطور این آیه را تفسیر کنیم ؟

آیا بگوییم تقصیر شیطان است که خلاف این آیه است و اگر بگوییم خود انسان می کند که شیطان مفهومی ندارد ! کدام ؟

شیطان را ما خلق کردیم و نه ما بلکه من فعلی و من حقیقی (فطرة) ؛ دوری از خدا داریم و این فاصله همان شیطان است که باید بر آن چیره شویم .

کان الانسان کفورا : انسان از اول بی تفاوت بود (یعنی متاعی که بدست می آورد نمی داند از کجاست و فکر می کند خدای این قدرت خودش است و وقتی این متن را می خواند می خواهد ؛ برای کسانی بازگو کند که وی را قبلا آزار روحی داده اند ؛ و بدانید مخاطب من شمایی هستی که این مطلب را می خوانی و نه کس دیگر)