بسم الله الرحمن الرحیم

انسان ها همیشه از اطراف خود گله می کنند و بعد تقصیر خدا می دانند و شکایت می کنند ؛

عزیزانم حقیقت این است که وقتی به شما ظلمی می شود ، اگر خدایی بود ظلم را چنان می شکست که چون به ذات خدا دسترسی نداریم غیر قابل تصور است . تصورات ما از آنچه دیده ایم شکل گرفته است و همین طور خدایی که در ذهن ساخته ایم ؛ و همه می دانیم که ذره ای از این عالم را هیچ کس نمی تواند در حافظه خود جمع کند و اصلا ندیده که جمع کند و حتی با اشیاء تلویزیون رابطه قلبی نداشته تا احساس و درون آن را بشناسد .

و این ظاهر قضیه است و ما ذره ای از آنچه را هم که می بینیم درک نکرده ایم ؛ و همیشه نظرمان در حال تغییر است و یک کلمه می گوید : من اشتباه فکر می کردم .

حالا شما انتظار دارید ، خدا را احساس کنید ؟ خدایی که در تک تک ذرات و در ابعاد بی نهایت و در عدم و وجود آنها ، موجود است ؟

اصلا خدا به شما ذره ای کمک می کرد می دانی چه می شد ؟ هستی کهکشانها نابود می شد ؛ پس واسطه دارد که در حد شما کمک کند و این واسطه ها پدر و مادر و دوستداران شماست وگرنه خدا در این دنیا نیست ؛ البته نبودن به معنای ارتباط با این عالم است ، شما وقتی می گویی خدایا کمکم کن ؛ معلوم نیست چه کسی در کجای دنیا حالش برایتان سوخته است .

من قصدم کشتن بت ذهن شماست ؛ باید هدفتان رسیدن به چیزی باشد که نه می شناسید و نه دیده اید باشد و اصلا بعد از تعیین هدف بهش فکر نکنید (تصورات و نه خداوند) و سعی کنید در این حوادثی که کائنات برایتان از طرف خداوند مقدر کرده است ، پیروز شوید و راه و چاه را بشناسید . البته یادآور شوم آیه داریم (و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم) ؛ پس آنچه باید فراموش شود یک بت است و نه احساسمان نسبت به خدا ؛ چون احساس نباشد ، حرکتی صورت نمی گیرد . برای اینکه خدا فراموش نشود کار لازم است و باز تصورات غلط است ؛ لذا باید به واسطه های خداوند چنگ انداخت : اولویت با حوزه و روحانیت است و بعد قرآن صامت و مکتوب که قرآن است و در کنارش توسل معجزه می کند .

باید از روی خاک برخیزید باید با کهکشان ها و در حد یک عالم بار تحمل کنید و از خواب غفلت و حصار شیاطین خارج شوید و با این عالم یک تنه کشتی بگیرید و فکر می کنید اگر چیزی به نام نماز نبود چطور در زیر عالم له می شدید ؟ الانشم یکی ما رو گرفته وگرنه کارمان زار بود (این یک نفر یا پدر و مادر شماست یا باقیات الصالحات از جمله ولی عصر (عج)) ؛ شکست هم خوردید باید قبول کنید شکست خورده اید و این را از مقدراتی بدانید که خودتان رقم زدید و احساس کنید که چه گندی خودتان با دست خودتان به زندگی تان زدید و خودتان را مجازات کرده و آنقدر در صبر خودتان بسوزید تا انسان شوید .باید بر ضعف خودتان غلبه کنید و تا قبول نکنید ضعیف هستید ، مشکل حل نمی شود ؛ باید غرورات را آنقدر بشکنید که برایتان ملکه شود ؛ باید از تخم مادر خارج شوید .

آنهایی که شکست را قبول نمی کنند ، می خواهند تقصیر را سر دیگری بیاندازند و خودشان فرشته باشند ؛ از این آدم خورها اگر مقصر باشند و بالغ و عاقل باشند ، فرار کنید ؛ اینها نزدیکترین افراد به دجال زمان هستند .

بنده می خواهم ابلیس را بکشم و از اول نیتم کشتن ابلیس بود ....!