بسم الله الرحمن الرحیم

تمام افراط و تفریط های ما از این است که نمی توانیم چند چیز را با هم یک جا جمع کنیم و یا به عبارت بهتر وقتی از کثرت به وحدت شروع به حرکت می کنیم ، کم می آوریم و این به خاطر فراموشی است ؛ باید دارویی برای تقویت حافظه خورد که متاسفانه در ایران این گروه دارو ، گرانترین داروهاست ولی ارزش دارد .