بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه این چالش توسط خداوند اجرا می شود و کسی که نفس مردم را آزار می دهد می تواند به این چالش وارد شود و ورود اجباری است و خروج ناممکن است البته دور زدن دارد ؛ که ما برویم از نفس آزاردیده حلالیت بطلبیم . اما راه نجات ساده اش این است که وقتی کسی را به خاطر گناهش آزار میدهی خودت عامل باشی و در عمل هم صادق باشی وگرنه ؛ منتظر آبروریزی خودت باش . دارمکافات است ؛ مراقبت باشیم گناه نکنیم تا بتوانیم امر به معروف کنیم وگرنه امرمان شکست می خورد و نهی مان ضعیف می شود و این دلیل نمی شود که امر به معروف نکرد و کافر را در جمع باید زد ولو خودمان هم کافر باشیم ولی باید آبروی خودمان را هم فدا کنیم . و اینکه چطور گفتم که ولو کافر باشیم و اینکه مگر کافر دین دارد که امربه معروف هم کند ؟

مسئله این است که ما کافریم ولی قبول نکردیم و شناسنامه و اسم دلیل حقیقت ما نمی شود . ما نمی توانیم به غیر خودمان تکیه کنیم و این شناسنامه از اجزاء ما نیست .

واینکه تایید مردم هم فایده ای ندارد ؛ چون خودشان کفر دارند .

برای شادی روح مرحوم آیة الله حائری (ره) صلوات ذکر کنید ؛ البته به میل خودتان