بسم الله الرحمن الرحیم

یک انسان عادل بیشتر از یک در هزار آدم نمی کشد و آدمی را نمی زند و اگر این کار را بکند معلوم است که نفس غالب شده است و کار خیرش بهانه بود تا آدمی را بزند و مسلمانان معمولا دیر از خواب بلند می شوند چون دنبال بهانه نیستند و کشتار و جنایتشان هم حساب و کتاب دارد و می خواهند که حیات وحش را رام کنند . مسلمان نفس اماره را می کشد و بهانه جو نفس حیات را می کشد !