هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد!
اگر قفلی تو زندگیت می بینی؛
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره...

کلید خیلی از قفلهای زندگی سه چیز است:

صبر، آرامش و توکل🌸


حجة الاسلام حسینی (ره)