بحارالعلوم

وبلاگ تحلیلی بحار

بحارالعلوم

وبلاگ تحلیلی بحار

بحارالعلوم

همه باید بدانند ، دو نوع انتشار فطرت داریم ، یعنی دو نوع قدرت در زمین هست ، یکی دافعه و یکی جاذبه و هر دو برای زندگی و تکامل باید قوانین هستی را رعایت کنند . پس هر دو قرآن می خوانند ولی لشکر دفع و برون گرایی در هستی ، آیه هایی را هیچ وقت نمی تواند بخواند و قاعدتا شکست خواهد خورد .

۴ فروردين ۹۷
۳۰ فروردين ۹۷
۲۸ فروردين ۹۷
۲۴ فروردين ۹۷
۲۴ فروردين ۹۷
۲۳ فروردين ۹۷
۲۳ فروردين ۹۷
۲۱ فروردين ۹۷
۲۰ فروردين ۹۷
۱۹ فروردين ۹۷
۱۹ فروردين ۹۷
۱۷ فروردين ۹۷
۱۵ فروردين ۹۷
۱۵ فروردين ۹۷
۱۵ فروردين ۹۷
۱۳ فروردين ۹۷
۱۲ فروردين ۹۷
۱۲ فروردين ۹۷
۹ فروردين ۹۷